Menu
Město Hluk

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství 1

Informace vedení města k odpadovému hospodářství.

MĚSTO HLUK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Téma odpadů se stává stále diskutovanějším na všech úrovních naší společnosti. Hlavní příčinou tohoto zájmu je nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který začal platit 1.1.2021 a nese s sebou řadu zásadních sdělení, na která je potřeba reagovat a navrhnout opatření. Klíčová informace zní, že do konce roku 2030 skončí v České republice možnost skládkování směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VOO). Tímto rozumějte, že skončí možnost ukládat na skládky vše, co nyní končí ve svozových nádobách (popelnicích) na SKO a ve velkém červeném kontejneru na VOO na sběrném dvoře. Město Hluk chce zásadně zefektivnit nabízené motivační nástroje pro občany, které by plnily zákonem dané požadavky na míru třídění komunálního odpadu. Dle zákona o odpadech je základním motivačním prostředkem pro snížení množství ukládaného SKO a VOO cena skládkovného, která se bude každoročně zvyšovat.

Město Hluk v roce 2022 vydalo na odpadové hospodářství (svoz a likvidaci SKO z nádob, pytlů na vyseparovaný odpad od domů a kontejnerových hnízd po městě, svoz a likvidaci odpadu ze sběrného dvora, pronájem kontejnerů a popelnic, provoz SD) přibližně 5,0 mil. Kč. Na poplatcích od občanů bylo vybráno zhruba 2,75 mil. Kč. Ostatní příjmy v odpadovém hospodářství jsou zhruba 550 tisíc Kč. Doplatek města tedy činil 1,7 mil. Kč, což je na každého občana vč. dětí a kojenců více než 400 Kč.

 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Zákon v současné době umožňuje obcím vybrat jeden ze dvou způsobů, kterým mohou otázku odpadového hospodářství řešit. První z nich je způsob, který město Hluk provozuje v současnosti – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Znamená to, že každý občan platí stejnou částku bez ohledu na to, kolik odpadu ve skutečnosti vyprodukuje a vytřídí. Maximální poplatek, který zákon umožňuje v tomto systému vybírat, je 1200 Kč. Zastupitelstvo města Hluk schválilo pro rok 2023 výši poplatku 750 Kč na občana. Pokud bychom pokračovali v tomto systému a neudělali žádné změny, tak dle parametrů nového zákona o odpadech dojde každý rok k navýšení částky, kterou město Hluk za uložení SKO a VOO vydá, viz. tabulka.

 

Skládkovné za tunu SKO a VOO

 

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Cena v Kč

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

Přičemž skládkovné je pouze část z celkové ceny za uložení SKO a VOO na skládku Prakšická.

 

Proto se přikláníme k druhé možnosti, a to je určení místního poplatku za komunální odpad, tedy poplatek za odkládání SKO z nemovité věci, kdy základem dílčího poplatku za dílčí období (měsíc) je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad (v litrech) připadajícího na poplatníka. Prakticky to znamená, že 1 litr nádoby na SKO (popelnice) bude stát 1 Kč. Cílem je motivovat nás, občany, abychom se snažili co nejvíce ze SKO vytřídit všechny produkty, které lze a tím dosáhnout co nejnižšího objemu naplněnosti a počtu svozů nádob. Nádobu ke svozu na skládku by občané měli dát před dům až tehdy, kdy je plná a za plnou také bude počítána. Příklad: 120 litrová popelnice za 1 vývoz bude stát 120 Kč, 240 litrová bude stát 240 Kč.

 

JAKÉ Z TOHO PLYNOU PRO OBČANY A MĚSTO BENEFITY

Město nebude muset platit za svoz nádob, které jsou poloprázdné anebo naplněné tím, co v nich končit nemá. Každý občan svým zodpovědným přístupem k třídění SKO tak bude mít možnost přímo ovlivnit výši poplatku v předpokládaném půlročním vyúčtování. Díky nově zavedenému elektronickému systému Econit, do něhož bude mít každý občan přístup, si navíc bude moci sledovat, kolik odpadu má vyvezeno a tudíž, kolik peněz bude platit. Zodpovědným přístupem ke třídění jednotlivých složek budou moci ušetřit jak občané, tak i město. Jestliže v roce 2022 doplácelo město Hluk na provoz odpadového hospodářství 1,7 milionu a v dalších letech se budou zvyšovat sazby za ukládání na skládku, je velmi pravděpodobné navýšení doplatku i v dalších letech. Takto vynaložené peníze by město mohlo investovat do jiných akcí, jako například rekonstrukce dětských hřišť, chodníků či do podpory kultury a sportu.

Pilotní projekt monitoringu již probíhá u starosty a místostarosty. V brzké době budou zapojeni radní a zastupitelé a všechny jejich podněty a postřehy budou zpracovávány, abychom celý systém doladili. Více upřesňujících informací vám budeme dále přinášet prostřednictvím webových stránek města, facebookového profilu, Hluckých aktualit a rovněž Hluckých novin. Za všechny podněty a tipy od občanů budeme velice rádi.

 

Ing. Ondřej Kotačka (místostarosta) a David Hájek (starosta)

Hluk Město Hluk

nahoru