Menu
Město Hluk

Rekonstrukce tvrze

Rekonstrukce tvrze

Revitalizace objektu a zlepšení tepelně technických vlastností tvrze Hluk, tak se jmenuje největší investiční akce města za poslední roky.

Historická tvrz - dominanta Hluku, místo setkávání, svateb, oslav, plesů, vítání občánků, živoucí odkaz našich předků – měla své neduhy, které bylo potřeba řešit. Primárně se mělo jednat o špatný stav kuchyně v restauraci a plynovou kotelnu.

Předchozím vedením byla provedena pasportizace budovy a následně zadán projekt, který měl vycházet ze zjištěných stavů. Městu se napodruhé podařilo na zlepšení tepelně technických vlastností tvrze získat dotaci 5 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí a pro revitalizaci dalších 20 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel projekt, který byl údajně konzultován po dobu tří let, avšak například bez účasti veřejnosti či dalších odborníků na stavby tohoto typu a stáří, počítal jen s některými úpravami a opravami. Další měly být řešeny až následně během samotné rekonstrukce formou dodatků, jako je tomu do dnešních dní. I to je důvod, proč vysoutěžená cena 61,5 mil. Kč s DPH je dnes již dávno minulostí a pohybujeme se aktuálně okolo 71 mil. Kč a nejsme u konce.

Smlouva o dílo byla podepsána 22. 6. 2022 s předáním staveniště 1. 7. 2022 a termínem dokončení 30. 6. 2023. Již v září byl podepsán první dodatek, kterým se změnily termíny dokončení. Pro stavbu to znamenalo končit 28. 8. 2023. Za další dva měsíce došlo k podepsání dodatku druhého a třetího s prvním navýšením ceny o 1,97 mil. Kč. Následovaly další dodatky, které byly odvislé od skutečnosti, že potřebné práce nebyly součástí projektu a bylo třeba je z hlediska technologického a logického provést. Mezi takové práce, které projekt neobsahoval, patří například akustické podhledy v sálech, podlaha a renovace ochozu, rozvody pro hudbu a světla v sálech pro maximální využitelnost, nové parkety v sálech po dodatečném odstranění pódia, termo omítky pro lepší regulaci teploty a klima v obou sálech, kanalizace kolem tvrze a ze zahrádky, archeologický výzkum, zateplení stropu systémem Stepcross, úprava kuchyňky v malém sále, přeprojektování kuchyně v restauraci a řada dalších dílčích úprav a změn. Ke konci srpna bylo schváleno 9 dodatků, do konce prací ještě jeden nebo dva dodatky přibydou.

Velkým tématem byla, a v dnešních dnech je stále více, střecha. Každý člověk ví, že u starých domů se od střechy začíná. V případě tvrze tomu tak nebylo, i když v rámci tepelných úspor byly do prostor půdy instalovány rohože vatové izolace a jsou zde umístěny rekuperační a klimatizační jednotky. Střecha měla zůstat ponechána v původním stavu, tedy s klasickou bobrovkou, bez dodatečné hydroizolační vrstvy pod ní či s výměnou hřebenáčů, oplechování v nárožích, úžlabích a kolem budníků. Tyto práce odsouhlasený projekt neobsahuje a často se vedly diskuze, zda by nebylo vhodné výše vypsané úkony provést. Jelikož jsme s generálním dodavatelem nenašli společnou řeč ohledně ceny, bylo rozhodnuto, že tyto práce bude město provádět po dokončení prací dle smlouvy o dílo samostatně.

Rozsah prací a zásah do stávajících konstrukcí tvrze jsou velmi citelné a často i necitlivé, což bohužel vedlo k dalšímu problému, který se střechou a cenovým navýšením úzce souvisí. V polovině července se zjistilo, že se střecha hýbe. Začaly se rozjíždět krokve u hřebene a posouvat se z pozednic směrem ven. Co to znamená prakticky? Obrovský problém z hlediska dokončení už tak velmi složité a stále průběžně dodělávané a upravované stavby, stihnutí termínu pro proplacení dotace a další návaznosti na práce, které má město provádět po odchodu generálního dodavatele. Dle vyjádření tesařského odborníka je celá střecha zralá na kompletní výměnu, včetně nových věnců. To by znamenalo ukončení snahy o získání dotace a další miliony korun na samotnou výměnu krovu a dalších prací. Druhou možností je sanace střechy, tedy zpevnění, svázání a ztužení jednotlivých krokví, pozednic, vaznic a sloupků dle posudku statika a projektanta. Jelikož o dotaci přijít nechceme a střecha potřebuje okamžitý zásah, rozhodli jsme se pro její sanaci. Stejně nás však dožene a budeme nuceni provést výměnu krovu, udělat nový věnec a následně i fasádu, se kterou není v současném projektu rovněž počítáno.

Proto již máme zpracovánu dokumentaci na novou fasádu, zadáme ještě projektovou dokumentaci pro novou střechu a budeme se snažit tyto práce provést s dotační podporou v brzké budoucnosti, abychom toto břemeno nepřenášeli na další generaci. Smutné a nepraktické na tom je, že ať už za dva roky nebo dvacet let, bude třeba do zrekonstruované tvrze s novými parketami, omítkami, vybavením atd. dělat tak zásadní zásah, jakým výměna krovu je. To se však vracíme na začátek, totiž, že starý dům se dělá od střechy.

 

Jaký je aktuální stav prací na tvrzi ke konci srpna, které je potřeba provést? Čeká nás sanace střechy, která vyjde zhruba na 1 mil. Kč., po jejím dokončení v podkrovních prostorech opláštění místností se vzduchotechnikou. Začaly práce na balkonu (ochozu), kde dochází k izolování, odvodnění a následně bude položena nová a též původní pískovcová dlažba. Je potřeba položit dlažbu na schodiště do 1. patra a dokončit schodiště do 2. patra, a to včetně zábradlí. V obou sálech je nutná chemická úprava podkladních betonů pro aplikaci nivelační vrstvy a následného pokládání dubových parket. Musí se dokončit akustické podhledy z Heradesignu v obou sálech, zadláždit celé nádvoří, dokončit práce na veškerých přípojkách. Z jižní strany není hotov příjezd a prostor pro zásobování, dodělávají se omítky v obřadní síni a restauraci. Zde je třeba ještě dát novou dlažbu a dokončit přípravy odpadů, vody a elektřiny pro novou kuchyň. V obřadní síni dojde k přebroušení parket, dřívější knihovna prozatím zůstane nedokončená. K tomu je třeba připočíst obrovské množství detailů a zapravovacích prací. Z důvodu archeologického výzkumu a nových prací, které projekt neobsahoval, rozhodla rada města na konci srpna o prodloužení smlouvy o dílo do 3. 11. 2023, což je poslední možný termín. Do konce letošního roku musíme mít tvrz zkolaudovánu, abychom mohli o proplacení dotace žádat. Zde počítáme s celkovými výdaji, které nejsou obsaženy ve smlouvě o dílo, ve výši 3 mil. Kč.

Po odchodu generálního dodavatele firmy Vanto ale práce a finanční výdaje s tvrzí spojené končit nebudou. Je třeba dokončit novou kuchyň, jejíž odhadovaná cena se bude pohybovat kolem 4 mil. Kč. Bude třeba nechat vyrobit veškerý nábytek, tedy kuchyňky pro velký a malý sál, vybavit oba sály, vyrobit nábytek pro restauraci a řadu dalšího příslušenství. Odhadovaná suma je 2,5 mil. Kč. V brzké budoucnosti by se na nádvoří měla zvýraznit původní studna (0,5 mil. Kč), stejně jako určit podoba celého prostranství před tvrzí s přilehlým parkem (1 mil. Kč). Zhruba na 0,5 mil. Kč vyjde ozvučovací a světelná technika do sálů. Vytvoření reprezentativní prostor s muzeum namísto dřívější knihovny se může pohybovat rovněž kolem 1 mil. Kč. Prací k dokončení je skutečně hodně, peněz potřebných stejně tak. Reálné odhady pro dokončení prací a vybavení tvrze do využitelného stavu jsou zhruba 80 mil. Kč. Další miliony by stála nová střecha a fasáda, které ať už nás nebo naše následovníky budou čekat.

Věřte, že se snažíme tvrz dokončit tak, abychom z ní všichni měli radost, mohli ji plně využívat a předat ji dalším generacím v lepším stavu, než jsme ji přijali. Není to však vůbec jednoduché, i když děláme, co nám síly stačí. Domluva není snadná, výmluv je mnoho, úprav a změn neubývá, spíše naopak. Krásným pozitivem jsou však výsledky archeologického průzkumu kolem tvrze a v ní. Našly se objekty do dnešních dní neznámé, známe možná přesně využití nejstarších prostor, dnešní obřadní síně i to, jakým způsobem byla tvrz v dobách nájezdů Turků zabezpečena. Všechny poznatky se budeme snažit zpracovat do příštího čísla Hluckých novin, jelikož se opravdu potvrdilo, že hlucká tvrz je obrovský kus naší historie. A podle toho by se k ní mělo i přistupovat.

 

Ing. Ondřej Kotačka

místostarosta Hluku

Hluk Město Hluk

nahoru