Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Třídění odpadů

Dovolte mi, abych se zmínil o problematice svozu a třídění odpadů. Nejprve pár statistických údajů za rok 2016. Na občana Hluku připadá v průměru 189 kg vyprodukovaného tuhého domovního odpadu na osobu a rok (pouze popelnice), nejlepší obce vyprodukují pod 100 kg/osobu/rok. Až na malé výjimky platí přímá úměra, čím větší obec, tím více odpadů. Odměna pro Hluk za třídění od organizací Asekol, Elektrowin a Eko-Kom činí 72 Kč/osobu/rok, nejlepší obce dostávají významně nad 100 Kč. Jak je vidět, naše město se pohybuje dost pod hodnotami nejlepších obcí, řekl bych, že slabší průměr. Pro informaci v roce 2016 jsme platili 1000 Kč/t za odpad uložený na skládce, předpokládané hodnoty v nejbližší budoucnosti odborníci odhadují 1850 Kč/t v roce 2020 a 2500 Kč/t v roce 2024. Z Hluku se jen z popelnic uložilo 818,370 tun odpadu.

Výše uvedené hodnoty byly jedním z podstatných argumentů pro rozhodnutí rady města o zavedení identifikačního systému ICS sloužícího k adresné evidenci počtu svozových nádob, jakož i přibližného množství a druhu uložených odpadů. Systém je založen na označení svozových nádob štítky s čárovými kódy, které jsou schopny jednoznačně určit popisné číslo domu, ze kterého je popelnice svezena.

Jak bude probíhat samotná realizace? Všechna čísla popisná obdržela identifikační list svozových nádob na TDO, do něhož měl majitel nebo nájemce nemovitosti vyplnit požadované údaje a doručit ho na Městský úřad do 15.12.2017. Kdo tak neučinil, prosíme o neprodlené sjednání nápravy.  Na základě informace od Vás budou ve spolupráci se svozovou firmou Rumpold vyrobeny štítky. Tyto pak dostanete při platbě za svoz a likvidaci TDO na pokladně spolu s manuálem, jak je nalepit na popelnici. Předpokládaný termín dokončení administrativy a přípravy celého projektu je 30.6.2018. Od července 2018 by tedy neměla být svezena žádná neoznačená nádoba a likvidaci těchto odpadů si bude muset každý zajistit sám na vlastní náklady např. odvozem na sběrný dvůr. O případných změnách termínů podáme samozřejmě s dostatečným předstihem informace.

Jak většina z Vás ví, mám na starosti odpady včetně veškeré agendy s nimi spojené. Při procházkách Hlukem občas nahlédnu do popelnice a všímám si, co všechno do nich občané odkládají. Někomu např. vykukují kartony a větve, jindy jsem postřehl, jak jeden pán naplnil popelnici až po okraj spadaným listím apod.   Je pravdou, že uklidil veřejné prostranství, ale od listí přísavníku, který se mu pne po fasádě jeho domu. Někteří zase nesešlapávají PET láhve před vhozením do pytle, a tak bych mohl pokračovat do nekonečna.

Pro oživení – do popelnic nepatří: papír, plasty, kovy, sklo, sutě, elektro, bioodpad (větve, tráva, listí, květiny,….) a nebezpečný odpad (barvy, oleje, ředidla, pohonné hmoty, azbest, asfalt, léky apod.)

Vážení občané, apeluji na Vás a prosím, abyste třídili odpady. Jednak tím docílíme nemalého finančního efektu, který se může promítnout do snížení poplatků za odpady, ale především budeme chránit naši krásnou (zatím) přírodu.  Mnozí řeknou: „Vždyť já do té popelnice pak nebudu mít co odložit!“ Právě to je ideální stav.

 

Ing. Jan Šimčík

místostarosta