Menu
Město Hluk

Sběrný dvůr

Kontakt:
Telefon: 725 967 082
 
Provozní doba od 2. 4. 2024:
Pondělí 8:00 - 11:00 a 11:30 - 15:45
Úterý 8:00 - 11:00 a 11:30 - 15:45
Středa: 8:00 - 11:00 a 11:30 - 15:45
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8:00 - 11:00 a 11:30 - 15:45
Sobota: 8:00 - 11:45

Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. s platností od 1. 1. 2023 je povinností občanů před odevzdáním objemného odpadu z něj vytřídili využitelné složky, a to nejméně kovy, plasty a dřevo. Prosíme všechny občany, aby objemný odpad do červeného kontejneru přiváželi takto vytříděný.

Do sběrného dvora nelze vyvážet směsný komunální odpad z domácností. Poplatek se vybírá za zpracování uložené stavební suti: beton, cihly, střešní tašky, keramické výrobky, směs betonu, cihelné suti, atd. Ukládaná stavební suť nesmí obsahovat příměs zeminy.

Jelikož se na hluckém katastru nenachází vhodné prostory pro uložení zeminy, lze její odvoz a uložení zajistit pouze prostřednictvím firmy Rumpold, případně jinou  firmou oprávněnou k likvidaci odpadů.

Ve sběrném dvoře je možnost získat recyklát stavební suti. Tento je možno použít jako podklad pod dlažbu, vyrovnání terénu, atd.

Naložení a doprava písků od 0,5 kubíku:
Nakládka a rozvoz písku po městě Hluk je možná od minimálního množství 0,5 kubíku. Menší množství je i nadále k dispozici na sběrném dvoře se samostatnou nakládkou a odvozem.
Nakládka a prodej písku je možná pouze ve všední dny po předchozí domluvě na telefonu 725 855 909.

Žádáme občany, aby dbali pokynů uvedených na vstupní bráně - nepřekračovali maximální počet tří aut v areálu a roztřídili podle obsahu dovezený materiál do jednotlivých kontejnerů. V opačném případě budou z areálu vykázáni.


Informace:
  • Od 20. 3. 2019 je zrušen prodej betonové dlažby (30 x 30 cm).
  • Písky a kamenivo prodáváme jen občanům Hluku.
  • Na sběrném dvoře nelze ukládat odpady vzniklé z podnikatelské činnosti.
  • Škváru ani výrobky z ní nepřijímáme, jelikož se jedná o nebezpečný odpad. Likvidaci je možno domluvit např. s firmou Rumpold.
  • Směs stavební suti s hlínou nepřijímáme. Možnost odvézt na skládku Uh. Brod.
  • Množí se případy, že občané vozí na sběrný dvůr vysloužilé lednice, ze kterých je vymontován kompresor. Za takto znehodnocený odpad musí pak město zaplatit poměrně vysokou finanční částku. V těchto případech bude proto příslušný finanční obnos vymáhán přímo od občana, který odpad znehodnotil.
  • Z důvodu omezených kapacit kontejneru na směsný odpad je nutné 3 dny předem hlásit obsluze sběrného dvora svoz velkého množství směsného odpadu vzniklého např. při vyklízení domu, stěhování, atd.

Na sběrný dvůr je možno zdarma vyvézt:
syntetické motorové oleje, převodové oleje a mazací oleje, jiné motorové oleje
rostlinné oleje a tuky a živočišné tuky z domácností
pneumatiky
papír a lepenka
sklo
oděvy
textilní materiál
rozpouštědla
fotochemikálie
zářivky a jiný odpad se rtutí
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
baterie a akumulátory
baterie ostatní
vyřazené elektrické zařízení
dřevo - dveře, rámy oken, staré krovy, větve, klestí
plasty - drobné plasty (např. kousky polystyrenu apod.) před uložením do kontejneru nejprve dejte do sáčku, tašky nebo jakéhokoliv plastového pytle
kovy
objemný odpad
kyseliny
pesticidy N
biologicky rozložitelný odpad
elektrotechnický odpad s nebezp. látkami
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
filtry olejů, čistící tkaniny
Hluk Město Hluk

nahoru