Menu
Město Hluk

Czech POINT

Czech POINT
Výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku nebo ze Živnostenského rejstříku Vám poskytne Mgr. Iveta Remeňová.
 
Výpis z Rejstříku trestů Vám poskytne Mgr. Iveta Remeňová, kterou v době její nepřítomnosti zastupuje Lenka Angerová.
 
Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. 
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. 
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. 

 
Co poskytuje Czech POINT 

www.czechpoint.cz
 
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující: 

1. Výpis z Katastru nemovitostí. 
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. 

2. Výpis z Obchodního rejstříku. 
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku. 
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

4. Výpis z Rejstříku trestů. 
Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště s originálem platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), který obsahuje fotografii žadatele. V případě, že občan vlastní nový občanský průkaz, musí ještě doložit rodný list. Výpis z Rejstříku trestů lze vydat na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT osobě, které se výpis týká. Na základě podepsané písemné žádosti (je generována systémem CzechPOINT) je tato elektronicky odeslána do registru Rejstříku trestů, který odpoví buď:
Předáním výpisu - V tomto případě se výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Žadatel zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100 Kč.
Informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky - V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, lze požádat o manuální zpracování. Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. 

O výpis z Rejstříku trestů je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc.

Od 1.1.2009 jsou k dispozici další rejstříky

 * z bodového hodnocení osob (registr řidičů) (cena 100,- kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

Ostatní výpisy:

* z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
* ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
* podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změny týkající se ohlášení živnosti), 50,-Kč za podání žádosti + správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích, podrobnosti na www.komora.cz.

Hluk Město Hluk

nahoru