Menu
Město Hluk

Odbor stavebního úřadu

Stavební úřad 1. stupně na Městském úřadě v Hluku jako příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění provádí řízení a rozhodnutí podle výše uvedeného zákona i pro obce Dolní Němčí, Horní Němčí, Boršice u Blatnice a Slavkov.
 
Adresa:
Městský úřad Hluk
2. patro, dveře č. 4
Hřbitovní 140
687 25 Hluk
 
Kontakt:
Ing. Lucie Kolísková - vedoucí Odboru stavební úřad
Telefon :572 111 309, 724 873 142
 
Bc. Martin Bobčík - referent Odboru stavební úřad
Telefon: 572 111 310
 
Formuláře stavebního úřadu:
 
Další informace:
 
Služba UtilityReport pro Zlínský kraj:
Služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům - stavebníkům, pro které je bezplatná.
Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz.
 
Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky:
Zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o tech. požadavcích na stavby
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řád
Hluk Město Hluk

nahoru