Menu
Město Hluk

Veřejné zakázky a dotace

Rekonstrukce cyklostezky Hluk - Ostrožská Lhota

1

Realizací projektu dojde k rekonstrukci části cyklostezky dálkové trasy Karpatské magistrály, konkrétně úseku č. 5048 Hluk - Ostrožská Lhota. Uskutečnění projektu zajistí uživatelům této cyklostezky větší komfort i bezpečí.

Projekt Rekonstrukce cyklostezky Hluk - Ostrožská Lhota je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003014

Termín realizace projektu: 2023–2024​​​​​​​

 


 

1

V letech 2022 - 2023 byla na objektu tvrze v Hluku provedena realizace energeticky úsporných opatření – výměna oken a dveří, zateplení stropu a výměna zdroje tepla.

Název projektu:

Zlepšení tepelně technických vlastností Tvrz Hluk

Registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011829

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k výměně oken a dveří za nová dřevěná a dále bylo provedeno zateplení stropů půdy. Stávající zdroj tepla byl vyměněn za 2 nové plynové kondenzační kotle.

 

Celkové náklady na realizaci opatření:               19 215 014,41 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:                                      9 960 873,00 Kč vč. DPH

Výše dotace:                                                            4 980 436,50 Kč (50 % ze způsobilých výdajů)

 

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát, snížení spotřeby energií a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie na vytápění o 422,643 GJ/rok, tj. o 49,32 %snížení emisí CO2 o 23,414 t/rok, tj. o 40,72 % oproti původnímu stavu, snížení energetických ztrát, spotřeby energií a emisí, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a zlepšení vzhledu budovy.

 

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům města Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy, a to až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace.

 

2

 

Před realizací

3

Po realizaci

4

Půdní prostory před realizací

5

Půdní prostory po realizaci

6

Kotelna před realizací

7

Kotelna po realizaci

8

 


 

1

 


 

f

 


 

Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko

1

 


 

1

 


 

1 2 2 2 2 2 2

 


 
1 2 31112 4 5 6 7 89 10   13 14

 


 
Podpora domácího kompostování - Město Hluk

Sběrný dvůr města Hluk - zvýšení kapacity třídění odpoadů včetně rozšíření druhové skladby

logo

 


 

Město Hluk obdrželo v roce 2015 z rozpočtu Zlínského kraje neinvestiční dotaci ve výši 7.000,- Kč, která byla použita na věcné vybavení neinvestiční povahy (na nákup zásahové obuvi HAIX) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hluku.

Město Hluk obdrželo v roce 2015 z rozpočtu Zlínského kraje druhou neinvestiční dotaci ve výši 8.000,- Kč, která byla použita na výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů příjemce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hluku. Z dotace byly pokryty náklady na pohnné hmoty a zničenou obuv při zásahu.

 


 
Stručný výčet realizovaných projektů od roku 2014:
  • Energeticky úsporná opatření ve sportovní hale (zateplení, výměna oken a kotlů) 
  • Rekonstrukce vozovky v Antonínské ulici
  • Dětské hřiště ve dvoře budovy staré ZŠ
  • Rekonstrukce sociálního zázemí městského kina
  • Rekonstrukce sakrálních staveb
  • Rekonstrukce náměstí Komenského - město Hluk realizovalo akci "Rekonstrukce centrální části obce Hluk" za podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
- celkové náklady rekonstrukce náměstí ve výši 14.430.835 Kč
- celková výše dotace 9.761.606 Kč  

foto

Fotodokumentace rekonstrukce nám. Komenského

Hluk Město Hluk

nahoru