Menu
Město Hluk

Veřejné zasedání Zastupitelstva města

Veřejné zasedání Zastupitelstva města

Již dnes od 17 hodin můžete přijít na veřejné zasedání Zastupitelstva města na Obecní restauraci.

Program je následující:

1. Zahájení

a) ověřovatelé zápisu

b) schválení programu

c) kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.06.2023

2. Smlouva o spolupráci při naplňování Memoranda o společném záměru při nakládání s komunálními odpady

3. Směna pozemků ležících v intravilánu města p.č. 703/3, 1471/2,1959/5, 1963/17, 2028/4, 2028/5, 2033/5, 2067/15, 2067/49, 2068/6, 2098/90 a 2098/102 za pozemky ležící v extravilánu města p. č. 3720/1, 3720/7, 3720/121, 3720/122, 3720/123, 3720/126, 3720/127 a 3812/85 v k. ú. Hluk

4. Odkup části pozemku p. č. 2868/4 v ulici Hradišťská v k. ú. Hluk (dle GP č. 2201-133/2023 ze dne 06.06.2023, nově p. č. 2868/15 a p. č. 2868/16) včetně stavby opěrné zdi na tomto pozemku

5. Žádost o finanční příspěvek dle Směrnice č. 1/2023 k příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území

6. Projednání závěrů ze zasedání kontrolního výboru města

7. Projednání závěrů ze zasedání finančního výboru města

8. Žádost o poskytnutí dotace – Charita Uherské Hradiště

9. Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Uherský Ostroh

10. Rozpočtové opatření č. 10/2023

11. Vyřazení nedokončených investic z účetní evidence

12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (pozemek p.č. 1501/7) – Česká republika, ÚZSVM

13. Informace o činnosti orgánů města a jiné

14. Diskuse

15. Závěr

 

 

Ing. Ondřej Kotačka

místostarosta Hluku

Hluk Město Hluk

nahoru